ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG
Lưu ý:

1.Chỉ sử dụng tài khoản Email UEL để đăng nhập hệ thống. Đăng xuất (thoát) các tài khoản email google khác nếu như đang sử dụng.
2.Nhấn nút thoát mỗi khi muốn đăng xuất khỏi hệ thống để bảo mật tài khoản cá nhân của mình.
Hướng dẫn
Website hoạt động tốt nhất trên Chrome, Firefox, Internet Explorer 9 trở lên.